logo

古诗手抄报作业怎么做 唐诗三百首手抄报设计图片大全资料内容

手抄报专题:古诗词 人气:

 

微信:xmao115588

 • 下载高清模板

  超多主题手抄报模板

  下载高清模板

  超多主题手抄报模板

 • ★ 古诗手抄报作业怎么做 唐诗三百首手抄报设计 ★


  古诗简介


  古诗是古代中国诗歌的泛称,在时间上指1840年鸦片战争以前中国的诗歌作品,从格律上看,古诗可分为古体诗和近体诗。以唐朝为界限,以前诗歌均为古体诗,其后,古体诗渐渐式微,逐渐消亡。古体诗又称古诗或古风;近体诗又称今体诗。从《诗经》到南北朝的庾信,都算是古体诗,但唐代之后的诗歌不一定都算近体诗,具体在于格律声韵之分。

  著名诗句


  浮云游子意,落日故人情。 《送友人》

  桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 《赠汪伦》

  白发三千丈,缘愁似个长。 《秋浦歌》

  举杯邀明月,对影成三人。 《月下独酌》

  两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。 《早发白帝城》

  床前明月光,疑是地上霜。 《静夜思》

  但见泪痕湿,不知心恨谁? 《怨情》

  人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 《将进酒》

  两岸青山相对出,孤帆一片日边来。 《望天门山》